Mưu sĩ thất bại ê chề nhất thời Tam Quốc là ai?

Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Quách Gia... là những mưu sĩ nổi tiếng thời Tam Quốc có tài mưu lược xuất chúng hơn người. Họ phò tá và giúp chủ công đoạt được thiên hạ.

Thế nhưng, thời Tam Quốc ghi nhận một mưu sĩ bày mưu tính kế cho chủ công nhưng không những không tranh đoạt được thiên hạ mà còn đẩy chủ nhân đến bờ vực diệt vong. Mưu sĩ thất bại này chính là Quách Đồ.

Quách Đồ là mưu sĩ được Viên Thiệu hết lòng coi trọng và tin tưởng. Vào thời Tam Quốc, Viên Thiệu được đánh giá là một chư hầu có thế lực lớn và có khả năng giành được thiên hạ.

Khi làm việc dưới trướng của Viên Thiệu, Quách Đồ hiến nhiều kế sách cho chủ công. Thế nhưng, đa số kế sách của Quách Đồ đều thành công thì ít mà thất bại có thừa.

Điển hình là kế sách sai lầm của mưu sĩ Quách Đồ trong sự kiện "đón Thiên Tử". Khi bị phản tặc Lý Giác và Quách Tị truy sát, Hán Hiến Đế trên đường tháo chạy đi ngang qua thuộc địa của Viên Thiệu.

Vào thời điểm trên, đại mưu sĩ Thư Thụ đưa ra kế sách cho Viên Thiệu là nhanh chóng đi cứu giá để sau có thể dùng Thiên Tử lệnh chư hầu.

Ban đầu, Viên Thiệu tính làm theo kế hoạch này. Thế nhưng, Quách Đồ phản đối và cho rằng, Hán Triều sắp diệt vong và Hán Hiến Đế chỉ hữu danh vô thực. Việc đón Hán Hiến Đế về chỉ thêm phiền phức chứ không có lợi.

Cuối cùng, Viên Thiệu nghe theo lời Quách Đồ. Ngược lại, Tào Tháo đi cứu giá Hán Hiến Đế và về sau đã dùng Thiên Tử lệnh chư hầu rồi đạt được nhiều lợi thế trong việc giành lấy thiên hạ.

Đặc biệt, Quách Đồ bày mưu kế cho Viên Thiệu đánh nhanh thắng nhanh khi giao chiến với quân đội của Tào Tháo. Mưu kế này của Quách Đồ bị mưu sĩ Thư Thụ phản đối. Thư Thụ khuyên chủ công nên tận dụng thế lực hùng mạnh hơn Tào Tháo để trường kỳ tác chiến để có thể giành thắng lợi.

Lần này, Viên Thiệu lại làm theo mưu kế của Quách Đồ. Kết quả là Viên Thiệu và binh sĩ bị đánh đại tại Quan Độ. Không những vậy, Viên Thiệu còn bỏ mạng vì tin tưởng và làm theo kế sách của Quách Đồ.

Tâm Anh (TH)

Nguồn: Báo Kiến Thức