17-02-2019

thanh lý bàn bi a

Trung tâm tiệc cưới HAPU

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Đắk Lắk

Bảng giá quảng cáo trên truyền hình Đắk Lắk năm 2015

Bảng giá phát sóng phim quảng cáo (TVC) trên truyền hình                                      

Ký hiệu

Vị trí phát sóng

quảng cáo


(Khung giờ phát

sóng quảng cáo)

Thời gian

Đơn giá 01 lần phát sóng

5"

10"

15"

30"

S1

Trước, sau Bản tin thời

sự buổi sáng

05h30` - 06h35`

           200

           400

         600

       1,200

S2

Trước, trong, sau Phim

sáng 1

06h40` - 07h30`

           150

           300

         500

       1,000

S3

Trước, sau Chuyên

mục/ Tạp kỹ

07h30` - 08h45`

           200

           400

         600

       1,200

S4

Trước, trong, sau

Phim sáng 2

08h45` - 10h15`

           150

           300

        500

       1,000

S5

Trước, sau Chuyên

mục/ Tạp kỹ

10h15` - 11h10`

           200

           400

         600

       1,200

S6

Trước, sau Chương

trình Thời sự DRT

11h10` - 12h00`

           600

         1,200

     1,800

       3,000

S7

Trước, trong, sau Phim

buổi trưa

12h00` - 13h05`

         700

         1,400

     2,000

       4,000

C1

Trước, sau Chuyên

mục/ Tạp kỹ

13h05` - 14h00`

           200

           400

         600

       1,200

C2

Trước, trong, sau Phim

chiều 1

14h30` - 16h00`

           150

           300

         500

       1,000

C3

Trước, sau Chuyên

mục/ Tạp kỹ

16h00` - 17h40`

           150

          300

        500

       1,000

C4

Trước, trong, sau Phim

chiều 2

17h40` - 18h35`

          700

         1,400

     2,000

       4,000

C5

Trước, sau Chuyên

mục chiều

18h35` - 18h55`

          600

         1,200

     1,800

       3,000

C6

Trước Chương trình

Thời sự VTV

18h55` - 19h00`

   

   14,000

     18,000

T1

Trong Bản tin thời tiết

VTV

19h43` - 19h45`

   

   15,000

     20,000

T2

Trước Thời sự DRT

19h45` - 19h48`

   

   15,000

     20,000

T3.1

Trước, trong, sau Bản

tin thời tiết DRT

20h15` - 20h17`

   

   14,000

     18,000

T3.2

Trước An ninh trật tự

Đắk Lắk

20h15` - 20h17`

   

   14,000

     18,000

T4.1

Trước, trong, sau phim

tối 

20h15` - 21h05`

   

   14,000

     18,000

T4.2

Sau Chuyên mục An

ninh trật tự Đắk Lắk

20h30` - 20h35`

   

   14,000

     18,000

T5.1

Trước, trong, sau

Game show/ Giải trí

21h05` - 23h10`

          600

         1,200

     1,800

      3,000

T5.2

Trước, sau Chuyên

mục

21h05` - 23h10`

          600

         1,200

     1,800

       3,000

T6

Nhạc

23h10` - 24h00`

       150

         300

     500

       1,000

     Khung giờ phim sáng 2 ( 02 tập) 8h45` -10h15`:
- Ngày thứ 3 đến thứ 6:
Phát 02 tập phim;
- Ngày thứ 2:
Sân khấu 105` thay cho 02 tập phim;
- Thứ 6 (Tuần 3): Phát 01 tập phim và phát lại chương trình "Cùng DRT chăm sóc sức khỏe" thời lượng 45`;
- Thứ 7 (Tuần 4):
Truyền hình trực tiếp chương trình "Diễn đàn nói và làm" thời lượng 60`;
- Chủ nhật:
Phim cuối tuần (Phim lẻ trọn bộ)

- Thứ 2: Tuần 1:"Đồng hành chia sẻ" 70`; Tuần(2+4+5): Phim truyện; Tuần 3: "Cùng DRT chăm sóc sức khỏe"
- Thứ 3 đến 6: Phim truyện;
- Thứ 7: phim cuối tuần: 20h30` – 22h00`;
- Chủ nhật: An ninh trật tự Đắk Lắk;


* Một số quy định áp dụng bảng giá:                                        
1. Thời lượng quảng cáo chuẩn 01 spot  là: 05", 10", 15", 30". Thời lượng tối đa 01 spot là 60".
Quảng cáo có thời lượng trên mức chuẩn, thì tính bằng giá mức chuẩn cao hơn kế tiếp.
Quảng cáo có thời lượng trên 30", thì tính tỷ lệ thuận theo giá spot 30".
Quảng cáo có thời lượng dưới 05", thì tính bằng giá quảng cáo thời lượng 05".                                         
2. Quảng cáo phát sau card chuyển tín hiện của chương trình nào, thì tính vị trí phát sóng quảng cáo thuộc chương trình đó.
Ngày thứ 7 “Phim cuối tuần” 20h30 đến 22h00: Quảng cáo booking vào khung giờ nào thì
tính giá khung quảng cáo khung giờ đó.
3. Giảm 30% giá quảng cáo TVC đối với doanh nghiệp có sản phẩm sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và
trực tiếp quảng cáo tại DRT.
4. Giá quảng cáo bằng chữ tĩnh tính bằng 30% giá quảng cáo TVC tại vị trí phát sóng tương ứng.
Giá quảng cáo bằng chữ có kèm hình ảnh tĩnh bằng 50% giá quảng cáo TVC tại vị trí phát sóng tương ứng;
Giá quảng cáo trong chương trình truyền hình trực tiếp bằng 100% giá quảng cáo tại vị trí phát sóng tương ứng.                                        
5. Các vị trí phát sóng: C6; T1; T2; T3.1; T3.2; T4.1; T4.2 thời lượng tối thiểu 01 spot là 15".
Trường hợp Giám đốc phê duyệt phát sóng 01 spot dưới 15", thì thời lượng 01 spot cũng không dưới 05".
Chọn vị trí ưu tiên 1, 2 đầu hoặc cuối thì giá quảng cáo được tính cộng thêm 10% theo đơn giá của quảng cáo thời lượng chuẩn. 

 Bảng giá phát sóng key logo, Panel, Pop-up, Tự giới thiệu (TGT) trên truyền hình           

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …………/QĐ - PTTH, ngày …...15/12/2014 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk)                                        
                                                                         Đơn vị tính: Ngàn đồng      

Ký hiệu

Vị trí phát

sóng quảng

cáo


(Khung giờ

phát sóng

quảng cáo)

Thời

gian

Đơn giá 01 lần phát sóng

Popup,

logo

bật

góc,

chạy

chữ


(10

giây)

Logo

lồng

ghép

sản

phẩm


(10

giây)

Logo,

Panel

trên

sân

khấu


(01

phút)

Panel trong chương trình
(10 giây)

Panel có đính kèm trailer
(10 giây)

Tự giới thiệu
thời lượng
(01 phút)

S1

Trước, sau

Bản tin thời

sự buổi

sáng

05h30` -

06h35`

             30

            33

             10

             40

           48

         300

S2

Trước,

trong, sau

Phim sáng

1

06h40` -

07h30`

S3

Trước, sau

Chuyên

mục/ Tạp

kỹ

07h30` -

08h45`

S4

Trước, trong, sau Phim sáng 2

08h45` -

10h15`

S5

Trước,

trong, sau

Chuyên

mục/ Tạp

kỹ

10h15` -

11h10`

S6

Trước, sau

Chương

trình Thời

sự DRT

11h10` -

12h00`

             90

             99

             18

             120

           144

       1,000

S7

Trước,

trong, sau

Phim buổi

trưa

12h00` -

13h05`

C1

Trước, sau Chuyên mục/ Tạp kỹ

13h05` -

14h00`

             30

           33

             10

             40

           48

         300

C2

Trước,

trong, sau

Phim chiều

1

14h15` -

16h00`

C3

Trước, sau Chuyên mục/ Tạp kỹ

16h00` -

17h40`

             90

           99

             18

             120

           140

       1,000

C4

Trước,

trong, sau

Phim chiều

2

17h40` -

18h35`

C5

Trước, sau Chuyên mục chiều

18h35` -

18h55`

C6

Trước

Chương

trình Thời

sự VTV

18h55` -

19h00`

             700

           770

         180

           933

         1,120

     4,000

T2

Trước Thời

sự DRT

19h45` -

19h48`

         1,500

           1,650

           200

       2,000

       2,400

       5,000

T3.1

Trước, sau

bản tin thời tiết DRT

20h15` -

20h17`

         1,400

           1,540

           180

             800

           960

       4,500

T3.2

Trước An

ninh trật tự

Đắk Lắk

20h15` -

20h17`

T4.1

Trước, trong, sau phim tối

20h15` -

21h05`

T4.2

Sau

Chuyên

mục An

ninh trật tự

Đắk Lắk

20h30` -

20h35`

T5.1

Trước,

trong, sau

Game

show/ Giải

trí

21h05` -

23h10`

             70

           77

             30

             93

           112

       800

T5.2

Trước, sau

Chuyên

mục

21h05` -

23h10`

T6

Trước,

trong, sau

phim/Sân

khấu/Ca

nhạc

23h10` -

24h00`

             30

           33

             10

             40

           48

         300

* Một số quy định áp dụng bảng giá:                                        
1. Thời lượng phát sóng TGT tối thiểu là 02 phút và tối đa là 05 phút, giá được tính tỷ lệ thuận với giá TGT tại
bảng giá tương ứng với vị trí phát sóng;                                        
2. Quảng cáo key logo, panel, pop-up tính tỷ lệ thuận với giá của bảng giá tương ứng với vị trí phát sóng.
Chạy chữ, panel, pop-up sát chân màn hình.
Kích thước logo, panel treo trên phông chương trình theo maket phông chương trình đã được Giám đốc DRT phê duyệt.                                         
3. Tự giới thiệu (TGT) là những chương trình giới thiệu về: Doanh nghiệp; tính năng và tác dụng của sản phẩm,
công nghệ; quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm;
khả năng tài chính, quản lý, đầu tư, tin bài PR; không bao gồm các hình thức quảng cáo bằng TVC và
bán hàng qua truyền hình (Home shoping hoặc TV shoping...).    
4. Quảng cáo phát sau card chuyển tín hiện của chương trình nào, thì tính vị trí phát sóng quảng cáo thuộc chương trình đó.
Ngày thứ 7 “Phim cuối tuần” 20h30 đến 22h00: Quảng cáo booking vào khung giờ nào thì tính giá khung quảng cáo khung giờ đó.                                   

Bảng giá thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội trên sóng truyền hình  

Ký hiệu

Vị trí phát sóng thông tin
(Khung giờ phát sóng thông tin)

Thời gian

Đơn giá 01 lần sản xuất và phát sóng thông tin thời lượng 30 giây

 

Thể nhân

Pháp nhân

 

Tin buồn, lời cảm tạ, lời cảm ơn
(theo mẫu của DRT)

Nhắn tin tìm người thân, rơi giấy tờ
(theo mẫu của DRT)

Đấu thầu, đấu giá, đầu tư, kinh doanh

Tuyển sinh, tuyển dụng, du học, dạy nghề

Mời họp, lễ, hội; cảm ơn; thông tin KT-VH- XH …

Thông báo hành chính, tuyên truyền

 
 

S1

Trước, sau Bản tin thời sự buổi sáng

05h30` - 06h35`

             300

             200

           500

             500

           500

         300

 

S2

Trước, trong, sau Phim sáng 1

06h40` - 07h30`

 

S4

Trước, trong, sau Phim sáng 2

08h45` - 10h15`

 

S3

Trước, sau Chuyên mục/ Tạp kỹ

07h30` - 08h45`

 

S5

Trước, sau Chuyên mục/ Tạp kỹ

10h15` - 11h10`

 

S6

Trước, sau Chương trình Thời sự DRT

11h10` - 12h00`

             500

             400

           800

             800

           800

         500

 

S7

Trước, trong, sau Phim buổi trưa

12h00` - 13h05`

 

C2

Trước, trong, sau Phim chiều 1

14h15` - 16h00`

             300

           200

           500

             500

           500

         300

 

C1

Trước, sau Chuyên mục/ Tạp kỹ

13h05` - 14h15`

 

C2

Trước, trong, sau Phim chiều 1

14h15` - 16h00`

 

C3

Trước, sau Chuyên mục/ Tạp kỹ

16h00` - 17h40`

             500

           400

           800

             800

           800

         500

 

C4

Trước, trong, sau Phim chiều 2

17h40` - 18h35`

 

C5

Trước, sau Chuyên mục chiều

18h35` - 18h55`

 

T3.2

Trước An ninh trật tự Đắk Lắk

20h15` - 20h17`

        1,000

             600

       1,500

         1,500

         1,500

       800

 

T4.1

Trước, trong, sau phim tối

20h15` - 21h05`

 

T4.2

Sau Chuyên mục An ninh trật tự Đắk Lắk

20h30` - 20h35`

 

T5.1

Trước, trong, sau Game show/ Giải trí

21h05` - 23h10`

             500

           400

           800

             800

           800

         500

 

T5.2

Trước, sau Chuyên mục

21h05` - 23h10`

 

T6

Trước, trong, sau phim/Sân khấu/Ca nhạc

23h10` - 24h00`

           300

           200

         500

           500

         500

       300

 

 * Một số quy định áp dụng bảng giá:                                        
1. Thời lượng thông tin được quy đổi: 100 âm đọc tương ứng bằng 30 giây.                                        
2. Thời lượng chuẩn của một thông tin là 30 giây. Thời lượng tối đa một thông tin là 60 giây.
Thông tin có thời lượng lớn hơn thời lượng chuẩn, thì giá được tính tỷ lệ thuận với giá thông tin
thời lượng chuẩn. Thông tin có thời lượng thấp hơn thời lượng chuẩn, thì giá tính bằng giá thông tin
có thời lượng chuẩn.                                        
3. Sản xuất và phát sóng thông tin theo yêu cầu thể nhân (thời lượng tối đa 60") là: 1.500.000 đồng/ thông tin.                                         
4. Nếu thông tin bằng lời đọc có kèm chữ tĩnh, thì giá bằng 130% giá phát sóng đọc lời, tương ứng
với thời lượng và vị trí phát sóng. Nếu thông tin bằng Clip phục vụ công tác tuyên truyền của cơ quan,
ban, ngành nhà nước, thì giá bằng 150% giá phát sóng đọc lời, tương ứng với thời lượng và vị trí phát sóng.                                        
5. Những trường hợp miễn phí phát sóng thông tin được thực hiện theo quy định hiện hành của DRT.                                      

Bảng giá thông tin, quảng cáo trên sóng phát thanh

   

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …..….../QĐ - PTTH, ngày 15/12/2014 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk)

   
         

Đơn vị tính: Ngàn đồng

   

Ký hiệu

Vị trí phát sóng

Thời gian

Quảng cáo

Thông tin

Tự giới thiệu

   

30"

60"

30"

60"

30"

60"

   

FS1

Trước, sau các chương trình thời sự, chuyên mục

05h00" - 06h00"

         150

           300

           38

           75

         75

     150

   

FS2

Trước, sau các chương trình thời sự, chuyên mục

06h30" - 12h00"

         250

           500

           63

           125

         125

     250

   

FC1

Trước, sau các chương trình thời sự, chuyên mục

16h00" - 18h00"

         250

           500

           63

           125

         125

     250

   

FC2

Trước, sau chương trình thời sự

18h45" - 19h15"

         300

           600

          75

          150

         150

     300

   

FT1

Trước, sau các chương trình thời sự, chuyên mục

19h15" - 21h00"

         250

           500

           63

           125

         125

     250

   

FT2

Trước, sau các chương trình thời sự, chuyên mục

21h00" - 23h30"

         150

           300

           38

            75

          75

     150

   

FTT

Trước, trong và sau các chương trình phát thanh trực tiếp

Tất cả các vị trí

         300

          600

          75

           150

         150

     300

   
                     

* Một số quy định áp dụng bảng giá:

             

1. Phát sóng quảng cáo vào sau card chuyển tín hiện của chương trình nào, thì tính vị trí phát sóng quảng cáo thuộc chương trình đó;

   

2. Tự giới thiệu (TGT): Là những chương trình giới thiệu về: Doanh nghiệp; tính năng và tác dụng của sản phẩm, công nghệ; quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; khả năng tài chính, quản lý, đầu tư, tin bài PR.

   
   

Bảng giá quảng cáo trên Website

   

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …..….../QĐ - PTTH, ngày 15/12/2014 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk)

   

Ký hiệu

Hình thức quảng cáo

Thời gian

   

Từ 21 đến 30

Từ 11 đến 20 ngày

Từ 01 đến 10 ngày

 

1

Trang chủ

       

W1

Baner bên phải ( 230x170 Pixels; ≤ 50Kb)

800

640

480

 

W2

Baner bên phía dưới các chuyên đề

500

400

300

 

2

Trang trong

       

W3

Baner bên phải ( 230x170 Pixels; ≤ 50Kb)

400

600

400

 

W4

Baner bên phía dưới các chuyên đề (230x170 Pixels; ≤ 50Kb)

250

200

150

 

W5

Bài viết khoảng 800 chữ và 01 hình ảnh

400

320

240

 
                             
                                                   

                               
        Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ:                            
        Phòng Dịch vụ - Quảng cáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk                            
    - Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Tất  Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk                            
    - Điện thoại: 05003 850962;                            
    - Số Fax: 05003 843159;                            

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tạp chí Truyền hình - www.tapchitruyenhinh.net 
Trang TTĐT tổng hợp Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, giải trí
Liên hệ: info@tapchitruyenhinh.net

Trang tin đang trong quá trình chạy thử nghiệm chờ cấp phép.